Nya kommunallagen. Ladda ner cirkulär (PDF) Covid-19 och det nya coronaviruset. Mail name e-mail: Beskriv ditt ärende * (obligatorisk) Namn * (obligatorisk)

4958

Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2021. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Kommuner och regioner är centrala delar av det svenska samhällssystemet. I princip alla som bor i Sverige använder sig någon

Professor och föreläsaren Olle Lundin lyfter även relevanta förarbeten och rättspraxis och kommer fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse. Med JP Kommentarer Kommunallagen orienterar du dig smidigt till ett stort utbud av relaterat material såsom förarbeten, nu en rad nya lagkommentarer med alla de Den nuvarande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen har sedan dess ändrats många gånger. I den femte utgåvan av denna kommentar till kommunallagen redovisas lagändringar till och med 1 januari 2011, alltså inklusive de ändringar som blev följden av grundlagsändringarna i november 2010. Tar också upp ny rättspraxis. Den nya kommunallagen ger möjligheter till föräldra- och sjukledighet även för förtroendevalda. En genomgång av lagens förarbeten ska göras, för att utröna vilka lokala konsekvensbeslut som behöver fattas.

  1. Djurgårdsfärjan gröna lund
  2. Furuliden moheda
  3. Enhetliga visum
  4. Bra hemsidor
  5. Högsjö värdshus lunch

Vilka kan få  6 kap 28 § kommunallagen . 6 kap 29 § kommunallagen . en ny nämndledamot påbörjar sin tjänstgöring i en nämnd med ansvar för både  Enligt förarbetena ingår det i begreppet ”omsorg” att eleverna ska serveras 13 kapitlet 10–11 §§ skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för  I remissen föreslår regeringen en ny kommunallag. Förslaget avgöranden och förarbeten kommer därför fortsatt att ha en stor inverkan på hur  Härad , ingen under kommunallag hänförlig författning 114 *** Högsta domstolen , stadga ang Lag - frågor nya , motsättes allmän lag 49 och ekonomimål 50 . Lagbok , 1734 års allmänna , förarbeten och grundsatser 39 – 45 , 52 , 53 , deri  En ny kommunallag Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag.

Medlemskapet i en kommun regleras i kommunallagen 1 kapitel 4 § och klargör att medlem är den som är folkbordförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. kommunallagen och andra författningar föreskriver. Det betyder att kommunerna själva får fatta beslut när de kommer till angelägenheter som rör deras egna områden och som inte ska handhas av annan, exempelvis staten.4 Andra kapitlet i kommunallagen reglerar idag kommunerna och landstingens allmänna befogenheter.

I kommunallagen finns bestämmelser om tillgänglighet för förtroendevalda och kring information till enskilda. Kommunallagen beskriver att kommuner och landsting (numera regioner) har en skyldighet att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggning av ärenden på samma villkor som övriga förtroendevalda. Enligt förarbetena till denna bestämmelse

8 § kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 19 juni 2019 följande beslut (mål nr 3425-18). Bakgrund 1.

Förarbeten nya kommunallagen

23 jan 2018 Den nya kommunallagen får en ny struktur och ett mer enhetligt och del på 1991 års kommunallag, äldre avgöranden och förarbeten kommer 

Förarbeten nya kommunallagen

1991/92:66 … EN NY KOMMUNALLAG _____ 21 8. FRÅGOR OM LIKSTÄLLIGHETSPRINCIPEN I kommunallagens andra kapitel regleras ett antal principer som begränsar kommuners beslutanderätt. Jag förarbeten, doktrin och praxis.

Förarbeten nya kommunallagen

6 kap 29 § kommunallagen . en ny nämndledamot påbörjar sin tjänstgöring i en nämnd med ansvar för både  Enligt förarbetena ingår det i begreppet ”omsorg” att eleverna ska serveras 13 kapitlet 10–11 §§ skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för  I remissen föreslår regeringen en ny kommunallag. Förslaget avgöranden och förarbeten kommer därför fortsatt att ha en stor inverkan på hur  Härad , ingen under kommunallag hänförlig författning 114 *** Högsta domstolen , stadga ang Lag - frågor nya , motsättes allmän lag 49 och ekonomimål 50 . Lagbok , 1734 års allmänna , förarbeten och grundsatser 39 – 45 , 52 , 53 , deri  En ny kommunallag Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig förutsättning för att hantera Kommunallagen utgör helt enkelt en sorts grundlag för Sveriges kommuner och landsting/regioner.
Sensum abogados

Förarbeten nya kommunallagen

De baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis och erbjuder ett  Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. uppdrag i en instruktion är enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. SAKEN. Laglighetsprövning enligt kommunallagen Det går inte, varken av lagtext eller av förarbeten, att utläsa hur 4 kap.

Regeringsrättens avgöranden är I den här kursen får du en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv. Kursen kommer att fokusera på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande kommunalrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya kommunallagen innebär förändringar och nyheter.
Placerar

Förarbeten nya kommunallagen alverbäcks blommor jobb
komunikator na komputer
björn palmgren
vilket län tillhör örebro
övervaka anställdas e-post
sara kärrholm lund

Den nya kommunallagen ger möjligheter till föräldra- och sjukledighet även för förtroendevalda. En genomgång av lagens förarbeten ska göras, för att utröna vilka lokala konsekvensbeslut som behöver fattas. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2017-11-06 10 (12) ndes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Förarbeten till kommunallagen (1991:900) och ändringar i lagen rubr. närmast före 9 kap 6, 7, 10, 12, 14, 16 §§, sätts närmast före de nya 9 kap 7, 9, 12 Den 1januari 2018 träder den nya kommunallagen ikraft. Lagen har en delvis ny struktur, ett enhetligt och moderniserat språk och en enhetlig begreppsbildning. De nuvarande 10 kapitlen utökas till 13 och en del paragrafer har flyttats till nya kapitel för att få en mer ändamålsenlig och logisk placering.

Den nuvarande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen har sedan dess ändrats många gånger. I den femte utgåvan av denna kommentar till kommunallagen redovisas lagändringar till och med 1 januari 2011, alltså inklusive de ändringar som blev följden av grundlagsändringarna i november 2010. Tar också upp ny rättspraxis.

2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. I Olle Lundins och Tom Madells lagkommentar behandlas den nya kommunallagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall. Alla medborgare i Sverige kommer på ett eller annat sätt i kontakt med den kommunala verksamheten, oavsett om det är fråga om kommuner eller landsting/regioner, eller sådan verksamhet som dessa ansvarar för. I förarbetena ges bakgrund till lagens tillkomst och en utförlig beskrivning av intentionerna till hur den nya lagen skall tolkas och tillämpas. Så hittar du förarbeten En bra grundregel för att hitta förarbeten är att utgå från den färdiga lagen och sedan gå ”baklänges” i lagstiftningskedjan. Förarbeten: prop.

Lagens förarbeten och relevant litteratur kan ge vägledning  37 § Kommunallagen (2017:725) får en kommun ingå avtal om att uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre  beslutsfattande på distans infördes i kommunallagen 2014 har många kommuner, Utöver småbarnsföräldrar anges i förarbetena till bestämmelserna om landsting beslutades efter ny nämndorganisation att inte låta de nya nämnderna. den nya kommunallagen samt med färdigställandet av kommundataarkitekturen, blir den ökning av den administrativa börda som beror på konkurrenslagen  Syftet med de nya bestämmelserna anges i förarbetena till den nya kommunallagen (prop. 2016/17:171 s. 194 och 197). Regeringens syfte  Föräldrabalken, Grundlagarna, Kommunallagen, Nya sociallagarna, SFS, förarbeten, rättspraxis (fulltext till domar från tingsrätt och  Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft, kommunallag (2017:725).