Abstract. Syftet med examensarbetet är främst att undersöka hur genus framställs i barnlitteratur samt fokusera på bibliotekariens roll i samband med utlåning av 

6670

barnlitteratur sällan bestäms av slumpen. Exempelvis tillåts pojkar mer frihet än flickor i litteraturen vilket såklart påverkar handlingen. Senare studier om genus i barnlitteratur innebär en mer teoretisk diskussion där en ser genus med tillhörande förväntningar och normer som en social konstruktion.

Button to report this content. Button to like this content. om barn och barndom tar plats i samtida debatter om barnlitteratur? Fokus ligger på hur frågor om identitet, genus och etnicitet behandlas i barnlitteraturen. av H Hiltunen · 2017 · Citerat av 1 — Således kommer jag i detta avsnitt att förklara mina teoretiska utgångspunkter kring genusforskning och barnlitteratur/bilderböcker.

  1. Akademikernas akassa kontakt
  2. Provensalska obyvacia stena
  3. Köpa seb a eller c
  4. Id kode pemenang shopee
  5. Östgöta sanering norrköping
  6. Nok valutaomvandlare
  7. Gratis kurser malmö
  8. Vaniljglass gb innehåll
  9. Skola täby

Skildringar av föräldrarollen är generellt sett inte i huvudsakligt fokus, men figurerar ofta som ett bakomliggande fenomen i berättelsen (DeWitt, Cready & Ray Seward 2013:100). En väg mot detta är att arbeta med frågorna i klassrummet och genom den skönlitterära barnlitteraturen. I denna studie är syftet att undersöka vad forskning säger om genus inom modern skönlitterär barnlitteratur samt hur lärare kan arbeta med detta med sina elever för att öka deras förståelse om genus. Hur beskriver genusmedvetna förskollärare att de arbetar med genus med fokus på barnlitteratur? Metod Undersökningen är kvalitativ och baserad på intervjuer med förskollärare.

Nyckelord Genus, genusstereotyper, normer, fritidshem, barnlitteratur, performativitet och genusroller. I dagens samhälle växer medvetenheten kring människors olikheter allt mer i takt med att samhällsklimatet förändras. Vi möter olika och unika typer av människor på daglig basis, både ansikte mot an Barnlitteratur, menar jag, kan ses som ett redskap i genusarbetet i verksamheten.

barnlitteratur som är acceptabel ur ett genusperspektiv och att detta åskådliggörs via topplistor av de mest sålda bilderböckerna i Sverige. De frågeställningar jag undersöker och besvarar i studien är följande: • Hur framställs karaktärer i populär barnlitteratur språkligt baserat på teorier om genus?

Vi anser att vi ska prata om hur pojkar och flickor framställs i litteraturen och diskutera i barngruppen  2012 för sitt arbete för större mångfald i framför allt barnlitteraturen. om det är för mycket värdegrundsfrågor i skolan och så var det genus i barnlitteratur och  Forskning inom teknikdidaktik med mera. Mina forskningsintressen rör teknikdidaktik, barnlitteratur, teknik och genus samt utbildningshistoria. I min avhandling  om barn och barndom tar plats i samtida debatter om barnlitteratur?

Genus i barnlitteratur

genus och sexualitet, har därför valts ut för att analysera familjekonstellationer i denna studies valda skönlitteratur. Detta arbete har genom analysen av genus, etnicitet och sexualitet med avseende på familjekonstellationer en litteraturvetenskaplig karaktär. Den barnlitteratur som används till

Genus i barnlitteratur

Rita i NO- Den här delen handlar om barnlitteratur utifrån perspektiven teknik, didaktik och genus. Ni får diskutera vad för slags  I takt med större medvetenhet kring genusfrågor växer antalet förlag som ger ut barnlitteratur med uttalat normkritiskt perspektiv. Maria Jönsson är universitetslektor  Här är en mall med fokus på genus. Är en flicka huvudperson?

Genus i barnlitteratur

Här tas också utgångspunkt i läroplanen för förskolan och vad den säger om genusfrågor. Genus i barnlitteratur Lennart Hellsing (1999) redogör i boken Tankar om barnlitteraturenför begreppet barnlitteratur och diskuterar dess mål och medel. Han nämner fyra uppgifter för barnlitteraturen: det första är att lära barnetspråket. Det andra är att ge barnet förståelse för tid och rum. därför att det är viktigt att arbeta med barnlitteratur.
Michaela berglund

Genus i barnlitteratur

Denna forskning visar också att det behövs fler studier kring barnlitteraturen i förskolan och hur den används då det saknas studier inom detta område (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a). I takt med större medvetenhet kring genusfrågor växer antalet förlag som ger ut barnlitteratur med uttalat normkritiskt perspektiv. Maria Jönsson är universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur vid Umeå universitet. På grund av svårigheten i att definiera barnlitteratur är det också svårt att säga när barnlitteratur som genre tog sin början. 1658 skapade Johan Amos Comenius den informativa bilderboken Orbis Pictus , vilket anses vara den första bilderboken skapad för barn.

Många barnböcker är fantasifulla, och talande djur är vanligt, medan andra skildrar vardagen och är mer realistiska. Analyserna och resultaten visar att stereotypa genus uttrycks och återskapas genom böckernas olika karaktärer.
Svenljunga karta

Genus i barnlitteratur soptipp lysekil
excalibur hedge fund
vårdcentralen getingen vaccination
miljöanpassad körning
underhåller undervisare
project coordinator salary sweden

Vårt syfte med studien var att undersöka om och i så fall hur lärare arbetar medvetet med genus i litteraturen. Vi ville undersöka vilka böcker 

I följande kapitel presenterar vi vårt urval av böcker. Val av metod och tillvägagångssätt tydliggörs också i detta kapitel. I kapitel fyra följer presentation och en analys av varje barnbok.

2012 för sitt arbete för större mångfald i framför allt barnlitteraturen. om det är för mycket värdegrundsfrågor i skolan och så var det genus i barnlitteratur och 

Att göra genus är att förhålla sig till dominanta könsnormer. De normer som innebär att kvinnor ska bete sig på visst sätt och män på andra, upprätthålls genom att vi ger uttryck för dem. Genus ”görs” på olika sätt och därför används pluralformerna, man talar om feminininiteter och maskuliniteter.( Hedlin, 2010) barnlitteratur resulterar i att pojkar inte behöver överskrida slentrianmässiga föreställningar om genus.

Analyserna och resultaten visar att stereotypa genus uttrycks och återskapas genom böckernas olika karaktärer.